Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 26. listopadu 2018 Gugler France proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 25. září 2018 ve věci T-238/17, Gugler v. EUIPO

(Věc C-736/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Gugler France (zástupce: S. Guerlain, avocat)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Alexander Gugler

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu (osmého senátu) ze dne 25. září 2018 ve věci T-238/17 z důvodu porušení čl. 8 odst. 4 nařízení o ochranné známce Evropské unie v souvislosti s posouzením nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Evropské unie;

uložil Alexandru Guglerovi, aby navrhovatelce nahradil náklady řízení vzniklé v souvislosti s tímto řízením.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka uvádí porušení čl. 8 odst. 4 nařízení o ochranné známce Evropské unie a v důsledku toho článku L 711-4 francouzského zákona o duševním vlastnictví z důvodu, že nebyla prokázána existence ekonomické vazby mezi majitelem dřívějšího práva (žalobkyně) a přihlašovatelem sporné ochranné známky (odpůrce) a rovněž z důvodu možné neexistence nebezpečí záměny.

____________