Language of document :

Appel iværksat den 26. november 2018 af Gugler France til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 25. september 2018 i sag T-238/17 – Gugler mod EUIPO

(Sag C-736/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Gugler France (ved avocat S. Guerlain)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og Alexander Gugler

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 25. september 2018 i sag T-238/17 ophæves, idet der er sket en tilsidesættelse af EU-varemærkeforordningens artikel 8, stk. 4, med hensyn til bedømmelsen af risikoen for forveksling som omhandlet i EU-varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b).

Alexander Gugler tilpligtes at betale appellantens omkostninger i forbindelse med nærværende sag.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten gør gældende, at der er sket en tilsidesættelse af EU-varemærkeforordningens artikel 8, stk. 4, og følgelig af artikel L. 711-4 i den franske lov om intellektuelle ejendomsrettigheder, idet eksistensen af en økonomisk forbindelse mellem indehaveren af den ældre rettighed (appellanten) og ansøgeren om det omtvistede varemærke (indstævnte) og ligeledes det mulige fravær af en risiko for forveksling ikke er blevet godtgjort.

____________