Language of document :

Gugler France’i 26. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 25. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-238/17: Gugler versus EUIPO

(kohtuasi C-736/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Gugler France (esindaja: advokaat S. Guerlain)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Alexander Gugler

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu (kaheksas koda) 25. septembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-238/17 põhjusel, et rikutud on Euroopa Liidu kaubamärgimääruse artikli 8 lõiget 4 seoses segiajamise tõenäosusega vastavalt Euroopa Liidu kaubamärgimääruse artikli 8 lõike 1 punktis b olevatele mõistetele;

mõista apellandi kohtukulud käesolevas menetluses välja Alexander Gugler’ilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab, et rikutud on Euroopa Liidu kaubamärgimääruse artikli 8 lõiget 4 ja sellest tulenevalt Prantsuse intellektuaalomandi seadustiku artiklit L711-4, kuna jäeti tuvastamata majanduslik seos varasema õiguse omaniku (apellant) ja vaidlusaluse kaubamärgi taotleja (vastustaja) vahel ning samuti võimalik segiajamise tõenäosus.

____________