Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 26. novembrī Gugler France iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 25. septembra spriedumu lietā T-238/17 Gugler/EUIPO

(Lieta C-736/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Gugler France (pārstāvis: S. Guerlain, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Alexander Gugler

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 25. septembra spriedumu lietā T-238/17 Eiropas Savienības Preču zīmju regulas 8. panta 4. punkta attiecībā uz sajaukšanas iespējas vērtējumu, kas atbilst Eiropas Savienības Preču zīmju regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunktam, pārkāpumu;

piespriest Alexander Gugler atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus saistībā ar šo tiesvedību.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja apgalvo Eiropas Savienības Preču zīmju regulas 8. panta 4. punkta un līdz ar to Francijas Intelektuālā īpašuma kodeksa L711-4. panta pārkāpumu, jo nav pierādīta ekonomiskās saiknes pastāvēšana, kas radusies iepriekšējo tiesību īpašniekam (prasītāja) pret apstrīdētās preču zīmes īpašnieku (atbildētājs), kā arī nav pierādīta sajaukšanas iespējas iespējamā neesamība.

____________