Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 26 november 2018 door Gugler France tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 25 september 2018 in zaak T-238/17, Gugler/EUIPO

(Zaak C-736/18 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Gugler France (vertegenwoordigers: S. Guerlain, avocat)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Alexander Gugler

Conclusies

nietigverklaring van het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 25 september 2018 in zaak T-238/17 wegens schending van artikel 8, lid 4, van verordening (EU) 2017/1001 met betrekking tot de beoordeling van het verwarringsgevaar dat overeenkomt met de begrippen van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001;

verwijzing van Alexander Gugler in de kosten van verzoekster in verband met de onderhavige procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster voert schending aan van artikel 8, lid 4, van verordening 2017/1001 en bijgevolg van artikel L 711-4 van de Franse wet op de intellectuele eigendom door niet vast te stellen dat er een economisch band bestaat die begint bij de houder van het oudere recht (verzoekster) en doorloopt naar de aanvrager van het betwiste merk (verweerder), en evenmin vast te stellen dat er mogelijk geen sprake is van verwarringsgevaar.

____________