Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 25 września 2018 r. w sprawie T-238/17, Gugler / EUIPO, wniesione w dniu 26 listopada 2018 r. przez Gugler France

(Sprawa C-736/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Gugler France (przedstawiciel: S. Guerlain, avocat)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Alexander Gugler

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie wyroku Sądu (ósma izba) z dnia 25 września 2018 r. w sprawie T-238/17 z uwagi na naruszenie art. 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej w zakresie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odnoszącego się do unormowań art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej;

obciążenie Alexandra Guglera kosztami poniesionymi przez wnoszącą odwołanie w związku z niniejszym postępowaniem.

Zarzuty i główne argumenty

Strona wnosząca odwołanie zarzuca naruszenie art. 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, a w konsekwencji art. L711–4 francuskiego kodeksu własności intelektualnej poprzez nieustalenie istnienia powiązań gospodarczych pomiędzy właścicielem wcześniejszego prawa (stroną skarżącą) a zgłaszającym zakwestionowany znak towarowy (stroną pozwaną), a także ewentualnego braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

____________