Language of document :

Odvolanie podané 26. novembra 2019: Gugler France proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 25. septembra 2018 vo veci T-238/17, Gugler/EUIPO

(vec C-736/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Gugler France (v zastúpení: S. Guerlain, avocat)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Alexander Gugler

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 25. septembra 2018 vo veci T-238/17 z dôvodu porušenia článku 8 ods. 4 NOZEÚ pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámeny zodpovedajúcej článku 8 ods. 1 písm. b) NOZEÚ,

uložiť pánovi Alexandrovi Guglerovi povinnosti nahradiť trovy tohto konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa uvádza porušenie článku 8 ods. 4 NOZEÚ a následne článku L711-4 francúzskeho zákona o duševnom vlastníctve z dôvodu, že nebola preukázaná existencia ekonomického prepojenia medzi majiteľom skoršieho práva (žalobkyne) a žiadateľom napadnutej ochrannej známky (odporcu) a tiež z dôvodu možnej neexistencie pravdepodobnosti zámeny.

____________