Language of document :

Överklagande ingett den 26 november 2018 av Gugler France av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 25 september 2018 i mål T-238/17, Gugler mot EUIPO

(Mål C-736/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Gugler France (ombud: S. Guerlain, avocat)

Övriga deltagare i rättegången: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Alexander Gugler

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 25 september 2018 i mål T-238/17, på grund av åsidosättande av artikel 8.4 i förordningen om EU-varumärken genom bedömningen av risken för förväxling som motsvarar begreppen i artikel 8.1 b i förordningen om EU-varumärken,

förplikta Alexander Gugler att ersätta klagandens rättegångskostnader i det aktuella målet.

Grunder och huvudargument

Klaganden hävdar att artikel 8.4 i förordningen om EU-varumärken och följaktligen artikel L711-4 i den franska lagen om immateriella rättigheter har åsidosatts genom att det inte har fastställts att det föreligger en ekonomisk koppling mellan innehavaren av den äldre rättigheten (klaganden) och den som har ansökt om registrering av det omstridda varumärket (motparten) och, även, att det eventuellt saknas risk för förväxling.

____________