Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 14 декември 2018 г. — ratiopharm GmbH/Novartis Consumer Health GmbH

(Дело C-786/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател в производството по ревизионно обжалване: ratiopharm GmbH

Ответник в производството по ревизионно обжалване: Novartis Consumer Health GmbH

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 96, параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО1 да се тълкува в смисъл, че фармацевтичните предприятия могат да предлагат и на фармацевти безплатни готови лекарствени продукти, ако опаковките им са означени с надпис „за демонстрационни цели“, лекарствените продукти служат за изпробване на лекарствения продукт от фармацевтите, не съществува опасност от последващо предлагане (в неотворено състояние) на крайни потребители и са изпълнени останалите условия за предлагане, уредени в член 96, параграф 1, букви а)—г) и букви е)—ж) от тази директива?

При утвърдителен отговор на първия въпрос: допуска ли член 96, параграф 2 от Директива 2001/83/ЕО национална разпоредба като член 47, параграф 3 от AMG [Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Закон търговията с лекарствени продукти, наричан по-нататък „AMG“)], ако тя се тълкува в смисъл, че фармацевтичните предприятия не могат да предлагат на фармацевти безплатни готови лекарствени продукти, ако опаковките им са означени с надпис „за демонстрационни цели“, лекарствените продукти служат за изпробване на лекарствения продукт от фармацевтите, не съществува опасност от последващо предлагане (в неотворено състояние) на крайни потребители и са изпълнени останалите условия за предлагане, уредени в член 96, параграф 1, букви а) — г) и букви е) — ж) от тази директива и в член 47, параграф 4 от AMG?

____________

1 Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (OB L 311, 2001 г., стр. 67; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13 том 33 стр. 3), последно изменена с Регламент (ЕС) 2017/745 (OB L 117, 2017 г., стр. 1).