Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 14. detsembril 2018 – ratiopharm GmbH versus Novartis Consumer Health GmbH

(kohtuasi C-786/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kostja ja kassatsioonkaebuse esitaja: ratiopharm GmbH

Hageja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Novartis Consumer Health GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2001/83/EÜ1 artikli 96 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et ravimitootja võib anda valmisravimite tasuta näidiseid ka apteekritele, kui näidiste pakenditel on märge „tootetutvustuseks“; näidised on mõeldud selleks, et apteekrid saaksid ravimeid proovida; ei ole ohtu, et (avamata pakendis) näidised antakse edasi lõpptarbijatele, ning on täidetud raviminäidiste andmise lisatingimused, mis on sätestatud sama direktiivi artikli 96 lõike 1 punktides a–d, f ja g?

2.    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis kas direktiivi 2001/83/EÜ artikli 96 lõige 2 lubab kehtestada sellise riigisisese õigusnormi nagu ravimiseaduse (Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, Arzneimittelgesetz; edaspidi „AMG“) § 47 lõige 3, kui seda tõlgendatakse nii, et ravimitootja ei või anda valmisravimite tasuta näidiseid apteekritele, kui näidiste pakenditel on märge „tootetutvustuseks“; näidised on mõeldud selleks, et apteekrid saaksid ravimeid proovida; ei ole ohtu, et (avamata pakendis) näidised antakse edasi lõpptarbijatele, ning on täidetud näidiste andmise lisatingimused, mis on sätestatud sama direktiivi artikli 96 lõike 1 punktides a–d, f ja g ning AMG § 47 lõikes 4?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT 2001, L 311, lk 67; ELT eriväljaanne 13/27, lk 69), viimati muudetud määrusega (EL) nr 2017/745 (ELT 2017, L 117, lk 1).