Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 14.12.2018 – ratiopharm GmbH v. Novartis Consumer Health GmbH

(asia C-786/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: ratiopharm GmbH

Revision-menettelyn vastapuoli: Novartis Consumer Health GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2001/83/EY1 96 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että lääkeyritykset saavat jakaa ilmaisia valmiita lääkkeitä myös proviisoreille, jos lääkepakkaukset on merkitty tekstillä ”esittelykäyttöön”, lääkkeet on tarkoitettu proviisorin testattaviksi, vaarana ei ole, että lääkkeet luovutetaan (avaamattomina) loppukuluttajille, ja kyseisen direktiivin 96 artiklan 1 kohdan a–d, f ja g alakohdassa vahvistetut muut jakelua koskevat edellytykset täyttyvät?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko direktiivin 2001/83/EY 96 artiklan 2 kohdan kanssa sopusoinnussa lääkkeiden kaupan pitämisestä annetun lain (Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, jäljempänä AMG) 47 §:n 3 momentin kaltainen kansallinen säännös, jos tätä tulkitaan siten, että lääkeyritykset eivät saa jakaa ilmaisia valmiita lääkkeitä proviisoreille, jos lääkepakkaukset on merkitty tekstillä ”esittelykäyttöön”, lääkkeet on tarkoitettu proviisorin testattaviksi, vaarana ei ole, että lääkkeet luovutetaan (avaamattomina) loppukuluttajille, ja kyseisen direktiivin 96 artiklan 1 kohdan a–d, f ja g alakohdassa ja AMG:n 47 §:n 4 momentissa vahvistetut muut jakelua koskevat edellytykset täyttyvät?

____________

1 Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6.11.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY (EYVL 2001, L 311, s. 67), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EU) N:o 2017/745 (EUVL 2017, L 117, s. 1).