Language of document :

2018 m. gruodžio 14 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ratiopharm GmbH / Novartis Consumer Health GmbH

(Byla C-786/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: ratiopharm GmbH

Kita kasacinio proceso šalis: Novartis Consumer Health GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2001/83/EB1 96 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad farmacijos įmonėms taip pat leidžiama tiekti nemokamus gatavus vaistus vaistininkams, kai šių vaistų pakuotės yra paženklintos užrašu „demonstraciniais tikslais“, vaistai skirti vaistininkams, kad šie juos išmėgintų, nėra grėsmės, kad (neatidarytos) pakuotės bus perduotos galutiniams vartotojams, ir tenkinamos kitos šios direktyvos 96 straipsnio 1 dalies a–d, f ir g punktuose nustatytos pateikimo sąlygos?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar pagal Direktyvos 2001/83/EB 96 straipsnio 2 dalį leidžiama taikyti tokią nacionalinės teisės nuostatą, kaip AMG 47 straipsnio 3 dalis, jeigu ši nuostata aiškinama kaip draudžianti farmacijos įmonėms tiekti nemokamus gatavus vaistus vaistininkams, kai šių vaistų pakuotės yra paženklintos užrašu „demonstraciniais tikslais“, vaistai skirti vaistininkams, kad šie juos išmėgintų, nėra grėsmės, kad (neatidarytos) pakuotės bus perduotos galutiniams vartotojams, ir tenkinamos kitos šios direktyvos 96 straipsnio 1 dalies a–d, f ir g punktuose ir AMG 47 straipsnio 4 dalyje nustatytos pateikimo sąlygos?

____________

1 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001, p. 67; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 69), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2017/745 (OL L 117, 2017, p. 1).