Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 14. decembra 2018 – ratiopharm GmbH/Novartis Consumer Health GmbH

(vec C-786/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: ratiopharm GmbH

Druhý účastník konania o opravnom prostriedku „Revision“: Novartis Consumer Health GmbH

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 96 ods. 1 smernice 2001/83/ES1 vykladať v tom zmysle, že farmaceutické podniky môžu bezplatné hotové lieky poskytnúť aj lekárnikom, ak je ich obal označený nápisom „na účely predvedenia“, lieky slúžia na otestovanie lekárnikmi, neexistuje nebezpečenstvo postúpenia (neotvoreného balenia) konečnému spotrebiteľovi a sú splnené ďalšie podmienky výdaja stanovené v článku 96 ods. 1 písm. a) až d) a f) až g)?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Pripúšťa článok 96 ods. 2 smernice 2001/83/ES vnútroštátne ustanovenie ako je § 47 ods. 3 AMG (Arzneimittelgesetz, zákon o liekoch), ak sa vykladá v tom zmysle, že farmaceutické podniky nesmú lekárnikom poskytnúť bezplatné hotové lieky, ak je ich obal označený nápisom „na účely predvedenia“, lieky slúžia na otestovanie lekárnikmi, neexistuje nebezpečenstvo postúpenia (neotvoreného balenia) konečnému spotrebiteľovi a sú splnené ďalšie podmienky výdaja stanovené v článku 96 ods. 1 písm. a) až d) a f) až g) tejto smernice a v § 47 ods. 4 AMG?

____________

1 Smernica 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch, Ú. v. ES L 311, 2001, s. 67; Mim. vyd. 13/027, s. 69.