Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 14. decembra 2018 – ratiopharm GmbH/Novartis Consumer Health GmbH

(Zadeva C-786/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in predlagateljica revizije: ratiopharm GmbH

Tožeča stranka in nasprotna stranka v postopku z revizijo: Novartis Consumer Health GmbH

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 96(1) Direktive 2001/83/ES1 razlagati tako, da lahko farmacevtska podjetja brezplačna končana zdravila dajejo tudi farmacevtom, če je njihova ovojnina označena z zapisom „za predstavitvene namene“, če so zdravila namenjena preskušanju zdravila s strani farmacevta, če ni nevarnosti, da bo (neodprto) zdravilo posredovano končnim potrošnikom, in so izpolnjeni drugi pogoji za dajanje iz člena 96(1), od (a) do (d), in od (f) do (g), te direktive?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali člen 96(2) Direktive 2001/83/ES dopušča nacionalno določbo, kot je člen 47(3) AMG [Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, Arzneimittelgesetz; zakon o prometu z zdravili, v nadaljevanju: AMG], če se ta razlaga tako, da farmacevtska podjetja ne smejo dajati brezplačnih končanih zdravil farmacevtom, če je njihova ovojnina označena z zapisom „za predstavitvene namene“, če so zdravila namenjena preskusu zdravila s strani farmacevta, če ni nevarnosti, da bo (neodprto) zdravilo posredovano končnim potrošnikom, in so izpolnjeni drugi pogoji za dajanje iz člena 96(1), od (a) do (d), in od (f) do (g), te direktive, ter iz člena 47(4) AMG?

____________

1 Direktiva 2001/83/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 69), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) št. 2017/745 (UL 2017, L 117, str. 1).