Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 14 december 2018 – ratiopharm GmbH mot Novartis Consumer Health GmbH

(Mål C-786/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: ratiopharm GmbH

Motpart: Novartis Consumer Health GmbH

Tolkningsfrågor

Ska artikel 96.1 i direktiv 2001/83/EG1 tolkas på så sätt att läkemedelsföretag får lämna ut kostnadsfria färdiga läkemedelsprodukter också till apoteksföreståndare, om förpackningarna är märkta med texten ”zu Demonstrationszwecken” (för demonstration), läkemedelsprodukterna är avsedda att provas av apoteksföreståndaren, det inte finns risk för att de lämnas vidare (i oöppnad förpackning) till konsumenter, och de ytterligare villkoren enligt artikel 96.1 a–d och f–g i detta direktiv för att lämna ut läkemedelsprodukterna är uppfyllda?

Om den första frågan besvaras jakande: Tillåter artikel 96.2 i direktiv 2001/83/EG en sådan nationell bestämmelse som 47 § stycke 3 i Arzneimittelgesetz (AMG) (läkemedelslagen), om denna tolkas på så sätt att läkemedelsföretag inte får lämna ut kostnadsfria färdiga läkemedelsprodukter till apoteksföreståndare, om förpackningarna är märkta med texten ”zu Demonstrationszwecken” (för demonstration), läkemedelsprodukterna är avsedda att provas av apoteksföreståndaren, det inte finns risk för att de lämnas vidare (i oöppnad förpackning) till konsumenter, och de ytterligare villkor som anges i artikel 96.1 a–d och f–g i detta direktiv och i 47 § stycke 4 i läkemedelslagen för att lämna ut läkemedelsprodukterna är uppfyllda?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 2001, s. 67), senast ändrad genom förordning (EU) nr 2017/745 (EUT L 117, 2017, s. 1).