Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 5 декември 2018 г. — Ayuntamiento de Pamplona/Orange España S.A.U.

(Дело C-764/18)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo    

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ayuntamiento de Pamplona

Ответник: Orange España S.A.U.

Преюдициални въпроси

Дали Директива 2002/20/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги („Директива за разрешение“)1 , която е тълкувана от Съда във връзка с предприятия от сектора на мобилните далекосъобщения, и по-специално предвидените в членове 12 и 13 ограничения за упражняването на правомощията за данъчно облагане на държавите членки, се прилага за предприятията, предоставящи фиксирани телефонни и интернет услуги?

Ако отговорът на предходния въпрос е утвърдителен (и се установи, че посочената директива е приложима за предприятията, предоставящи фиксирани телефонни и интернет услуги), дали членове 12 и 13 от Директива 2002/20/ЕO допускат държавите членки да налагат такси, които се изчисляват единствено в зависимост от годишните брутни приходи на предприятието, собственик на изградената инфраструктура, от предоставянето на фиксирани телефонни и интернет услуги на съответната територия?

____________

1 ОВ L 108, 2002 г., стр. 21