Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 5. december 2018 – Ayuntamiento de Pamplona mod Orange España S.A.U.

(Sag C-764/18)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Supremo

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Ayuntamiento de Pamplona

Sagsøgt: Orange España S.A.U.

Præjudicielle spørgsmål

Finder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF 1 af 7. marts [2002] om tilladelser til elektroniske [kommunikations]net og -tjenester (herefter »tilladelsesdirektivet«), som fortolket af Domstolen med hensyn til virksomheder, der opererer på området for mobilkommunikationstjenester, og især de begrænsninger, som direktivets artikel 12 og 13 fastsætter for medlemsstaternes udøvelse af deres beskatningskompetence, anvendelse på virksomheder, der udbyder tjenester i form af fastnettelefoni og internet?

Såfremt det foregående spørgsmål besvares bekræftende (og det fastslås, at nævnte direktiv finder anvendelse på udbydere af tjenester i form af fastnettelefoni og internet), tillader artikel 12 og 13 i direktiv 2002/20/EF da, at medlemsstaterne pålægger en afgift eller et gebyr, der beregnes udelukkende på grundlag af den årlige bruttoindtægt, som virksomheden – der er indehaver af de installerede faciliteter – har opnået i forbindelse med leveringen af tjenesten på det pågældende område?

____________

1     EFT 2002, L 108, s.. 21.