Language of document :

A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2018. december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ayuntamiento de Pamplona kontra Orange España S. A. U.

(C-764/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes: Ayuntamiento de Pamplona

Alperes: Orange España S. A. U.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Alkalmazandó-e a Bíróság által a mobil távközlési szolgáltatások ágazatában tevékenykedő vállalkozásokkal kapcsolatban értelmezett, az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus [hírközlési] szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („engedélyezési irányelv”),1 és különösen alkalmazandók-e az ugyanezen irányelv 12. és 13. cikkében foglalt, a tagállamok adóztatási joghatóságának gyakorlására vonatkozó korlátozások a helyhez kötött telefon- és internetszolgáltatást nyújtó vállalkozásokra?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, (és ha megállapítást nyer, hogy a szóban forgó irányelv alkalmazandó a helyhez kötött telefon- és internetszolgáltatást nyújtó vállalkozásokra), a 2002/20/EK irányelv 12. és 13. cikke lehetővé teszi-e a tagállamok számára, hogy olyan díjat vessenek ki, amelynek mértékét kizárólag a – telepített létesítményt tulajdonjogával rendelkező – vállalkozás által az érintett területen nyújtott, helyhez kötött telefon- és internetszolgáltatás után elért éves bruttó bevételre figyelemmel kell megállapítani?

____________

1 HL 2002. L 108., 21. o.