Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 5 december 2018 – Ayuntamiento de Pamplona mot Orange España S.A.U.

(Mål C-764/18)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i det nationella målet

Klagande: Ayuntamiento de Pamplona

Motpart: Orange España S.A.U.

Tolkningsfrågor

Ska Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv),1 som har tolkats av domstolen med avseende på företag som är verksamma inom mobiltelefonisektorn, och särskilt de begränsningar som anges i artiklarna 12 och 13 i direktivet vad gäller medlemsstaternas utövande av sin beskattnings- och avgiftsrätt, tolkas på så sätt att det är tillämpligt på företag som tillhandahåller fasta telefonitjänster och internettjänster?

Om den första frågan ska besvaras jakande (och direktiv 2002/20 således ska anses vara tillämpligt på företag som tillhandahåller fasta telefonitjänster och internettjänster), ska artiklarna 12 och 13 i direktivet tolkas på så sätt att de tillåter medlemsstaterna att ta ut avgifter som beräknas enbart utifrån företagets – som är ägare till de installerade faciliteterna – årliga bruttointäkter från tillhandahållandet av fasta telefonitjänster och internettjänster inom det aktuella geografiska området?

____________

1 EUT L 108, 2002, s.21.