Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Roma (Италия), постъпило на 12 декември 2018 г. — Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)/Soundreef Ltd

(Дело C-781/18)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale ordinario di Roma

Страни в главното производство

Ищец: Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)

Ответник: Soundreef Ltd

Преюдициален въпрос

Трябва ли Директива 2014/26/ЕС1 да се тълкува в смисъл, че не допуска национален закон, по силата на който достъпът до пазара за посредничество в областта на авторските права или поне предоставянето на лицензи на ползвателите, е запазен(о) само за правни субекти, които могат да бъдат квалифицирани, съгласно определението в самата Директива, като организации за колективно управление на авторски права, изключвайки онези, които могат да бъдат определени като независими образувания за управление на авторски права, учредени както в същата държава, така и в други държави членки?

____________

1     Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 2014 г., стр. 72).