Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. prosinca 2018. uputio Tribunale ordinario di Roma (Italija) – Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) protiv Soundreef Ltd

(predmet C-781/18)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale ordinario di Roma

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)

Tuženik: Soundreef Ltd

Prethodno pitanje

Treba li Direktivu 2014/26/EU1 tumačiti na način da joj se protivi nacionalni zakon kojim se pristup tržištu posredovanja autorskim pravima ili u svakom slučaju izdavanje odobrenja korisnicima ograničava samo na subjekte koji se u skladu s definicijom iz te direktive mogu kvalificirati kao organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, isključujući one koji se mogu kvalificirati kao neovisna upravljačka tijela, osnovane u dotičnoj ili drugim državama članicama?

____________

1     Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu (SL 2014., L 84, str. 72.)