Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 12. decembrī iesniedza Tribunale ordinario di Roma (Itālija) – Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)/Soundreef Ltd

(Lieta C-781/18)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale ordinario di Roma

Pamatlietas puses

Prasītāja: Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)

Atbildētāja: Soundreef Ltd

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīva 2014/26/ES 1 ir jāinterpretē tādējādi, tā nepieļauj tādu valsts likumu, kas tiesības piekļūt autortiesību starpnieku pakalpojumu tirgum vai katrā ziņā piešķirt licences izmantotājiem rezervē tikai subjektiem, kuri saskaņā ar šajā pašā direktīvā sniegto definīciju ir kvalificējami kā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, izslēdzot subjektus, kas kvalificējami kā neatkarīgas mantisko tiesību pārvaldījuma vienības, kas dibinātas vai nu tajā pašā valstī, vai citās dalībvalstīs?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/26/ES (2014. gada 26. februāris) par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (OV 2014, L 84, 72. lpp.).