Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Roma (Taliansko) 12. decembra 2018 – Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)/Soundreef Ltd

(vec C-781/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale ordinario di Roma

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)

Žalovaná: Soundreef Ltd

Prejudiciálna otázka

Má sa smernica 2014/26/EÚ1 vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu zákonu, ktorý vyhradzuje prístup na trh v oblasti sprostredkovania autorských práv alebo, v každom prípade, udeľovanie licencií používateľom iba v prospech subjektov, ktoré možno na základe vymedzenia daného pojmu v uvedenej smernici označiť za organizácie kolektívnej správy, pričom vylučuje subjekty, ktoré možno kvalifikovať ako nezávislé subjekty správy, založené jednak v dotknutom členskom štáte, jednak v iných členských štátoch?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72)