Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale ordinario di Roma (Italien) den 12 december 2018 – Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) mot Soundreef Ltd

(Mål C-781/18)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale ordinario di Roma

Parter i det nationella målet

Kärande: Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)

Svarande: Soundreef Ltd

Tolkningsfrågan

Ska direktiv 2014/26/EU1 tolkas så, att det utgör hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken tillträde till marknaden för förmedling av upphovsrätter, eller under alla omständigheter utfärdande av licenser till användare, är förbehållet rättssubjekt som enligt definitionen i samma direktiv kvalificeras som kollektiva förvaltningsorganisationer, medan rättssubjekt som kvalificeras som oberoende förvaltningsenheter utestängs från nämnda marknad, oberoende av om de är etablerade i samma medlemsstat eller andra medlemsstater?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (EUT L 84, 2014, s. 72).