Language of document :

Определение на председателя на Съда от 16 януари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Juzgado de Primera Instancia de Albacete — Испания) — Los prestatarios/Globalcaja S.A.

(Дело C-617/18)1

Език на производството: испански

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1     OВ C 455, 17.12.2018 г.