Language of document :

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia de Albacete - Hiszpania) – Los prestatarios / Globalcaja S.A.

(Sprawa C-617/18)1

Język postępowania: hiszpański

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 455 z 17.12.2018.