Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Albacete – Španielsko) – Los prestatarios/Globalcaja S. A.

(vec C-617/18)1

Jazyk konania: španielčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 455, 17.12.2018.