Language of document :

Жалба, подадена на 29 януари 2019 г. от Кралство Испания срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 15 ноември 2018 г. по дело T-219/10 RENV, World Duty Free Group/Комисия

(Дело C-64/19 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Кралство Испания (представител: M. A. Sampol Pucurull)

Други страни в производството: World Duty Free Group, S.A., по-рано Autogrill España, SA и Европейска комисия

Встъпили страни в подкрепа на жалбоподателя в първоинстанционното производство: Федерална република Германия и Ирландия

Искания на жалбоподателя

да се уважи настоящата касационна жалба и да се отмени решението на Общия съд от 15 ноември 2018 г. по дело T-219/10 RENV, World Duty Free Group, S.A. срещу Европейската комисия1 ;

да се отмени член 1, параграф 1 от обжалваното решение, доколкото в Решение 2011/5/ЕО на Комисията от 28 октомври 2009 година относно данъчна амортизация на финансовата репутация за придобиване на значителни дялови участия в чуждестранни дружества C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), приведена в действие от Испания2 , се приема, че въпросната данъчна мярка представлява държавна помощ, и

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Касационната жалба се основава на едно-единствено основание за обжалване, което би следвало да доведе до отмяната на обжалваното решение. Испания поддържа, че Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото на Съюза по смисъла на член 58 от Статута на Съда, като е дал погрешно тълкуване на член 107, параграф 1 от Договора, и по-специално на понятието за селективност на държавните помощи, съдържащо се в този член. Това единствено касационно основание може да се раздели на четири части:

на първо място, Испания счита, че Общият съд е определил погрешно референтната рамка на данъчната мярка, която не съвпада с посочената в обжалваното решение;

на второ място, Испания счита, че в обжалваното решение е допусната грешка при прилагане на правото, като не е прието, че данъчното третиране на финансовата репутация представлява мярка с общ характер или самостоятелна и специфична референтна рамка;

на трето място, Испания защитава тезата, че в съдебното решение е допусната грешка при прилагане на правото и като не е определена правилно целта на референтната рамка, а даденият сравнителен анализ, който изисква касационното решение по дело World Duty Free3 (C-20/15 P и C-21/15 P), е неправилен;

на четвърто място, грешката в идентифицирането на съставен елемент от референтната марка води до грешка при прилагане на правото при възлагането на доказателствената тежест.

____________

1 Решение от 15 ноември 2018 г., World Duty Free Group/Комисия (T-219/10 RENV, EU:T:2018:784).

2 ОВ L 7, 2011 г., стр. 48.

3 Решение от 21 декември 2016 г., Комисия/World Duty Free Group и др. (C-20/15 P и C-21/15 P, EU:C:2016:981).