Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 29. ledna 2019 Španělské království proti rozsudku Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 15. listopadu 2018 ve věci T-219/10 RENV, World Duty Free Group v. Komise

(Věc C-64//19 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Španělské království (zástupce: M. A. Sampol Pucurull, zmocněnec)

Další účastnice řízení: World Duty Free Group, S.A., původně Autogrill España, SA, a Evropská komise

Účastnice řízení na podporu žalobkyně v řízení v prvním stupni: Spolková republika Německo a Irsko

Návrhová žádání

Vyhovět kasačnímu opravnému prostředku a zrušit rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 ve věci T-219/10 RENV World Duty Free Group, S.A. proti Evropské komisi1 ;

zrušit čl. 1 odst. 1 napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž rozhodnutí Komise 2011/5/ES ze dne 28. října 2009 o daňových odpisech finančního goodwillu vzniklého nabytím podílu v zahraničních podnicích C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) zavedených Španělskem2 konstatuje, že dotčené daňové opatření je státní podpora; a

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Kasační opravný prostředek se zakládá na jediném důvodu a směřuje ke zrušení napadeného rozsudku. Španělsko tvrdí, že Tribunál se dopustil porušení unijního práva, ve smyslu článku 58 statutu Soudního dvora, když nesprávně vyložil čl. 107 odst. 1 SFEU, konkrétně pojem selektivity státních podpor podle uvedeného článku. Tento jediný důvod lze rozdělit na čtyři části:

zaprvé Španělsko tvrdí, že Tribunál nesprávně určil referenční rámec daňového opatření, který není totéž, jako v napadeném rozhodnutí;

zadruhé má Španělsko za to, že napadené rozhodnutí je stiženo nesprávným právním posouzení, když konstatuje, že daňové zacházení týkající se daňového goodwillu představuje obecné opatření či autonomní či vlastní referenční rámec;

zatřetí Španělsko tvrdí, že rozsudek se stižen rovněž nesprávným právním posouzením, když nesprávně určil referenční rámec a nesprávně provedl přezkum srovnání, které vyžaduje rozsudek World Duty Free3 (věc C-20/15 P a C-21/15 P);

začtvrté nesprávné určení prvku zakládajícího referenční rámec implikuje nesprávné právní posouzení při uložení důkazního břemene.

____________

1 Rozsudek ze dne 15. listopadu 2018, World Duty Free Group v. Komise (T-219/10 RENV, EU:T:2018:784).

2 Úř. věst. L 7, s. 48.

3 Rozsudek ze dne 21. prosince 2016, Komise v. World Duty Free Group a další (C-20/15 P a C-21/15 P, EU:C:2016:981).