Language of document :

Hispaania Kuningriigi 29. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda laiendatud koosseisus) 15. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-219/10 RENV: World Duty Free Group versus komisjon

(kohtuasi C-64/19 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Hispaania Kuningriik (esindaja: M. A. Sampol Pucurull)

Teised menetlusosalised: World Duty Free Group, S.A., varem Autogrill España, SA, ja Euroopa Komisjon

Esimeses astmes hageja toetuseks menetlusse astujad: Saksamaa Liitvabariik ja Iirimaa

Apellandi nõuded

Rahuldada käesolev apellatsioonkaebus ja tühistada Üldkohtu 15. novembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-219/10 RENV, World Duty Free Group, S.A. vs. Euroopa Komisjon1 ;

Tühistada vaidlusaluse otsuse artikli 1 lõige 1, kuna komisjoni 28. oktoobri 2009. aasta otsuses 2011/5/EÜ firmaväärtuse amortiseerimise kohta välismaises äriühingus osaluse omandamisel C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), mida Hispaania rakendas,2 järeldatakse, et kõnealune maksumeede on riigiabi, ja

Mõista kohtukulud välja vastustajalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks on esitatud üks väide, mis peaks viima vaidlustatud kohtuotsuse tühistamiseni. Hispaania väidab, et Üldkohus on liidu õigusnormi rikkunud Euroopa Kohtu põhikirja artikli 58 tähenduses, kuna on valesti tõlgendatud ELTL artikli 107 lõiget 1 ja eelkõige selles artiklis esitatud riigiabi valikulisuse mõistet. See üks apellatsioonkaebuse väide koosneb neljast osast:

Esiteks leiab Hispaania, et Üldkohus on eksinud, määratledes maksumeetme võrdlusraamistiku, mis ei kattu vaidlusaluses otsuses esitatuga;

Teiseks märgib Hispaania, et vaidlustatud kohtuotsuses on õigusnormi rikutud, kuna ei järeldatud, et firmaväärtuse maksualane käsitlemine kujutab endast üldist laadi meedet või autonoomset või iseseisvat võrdlusraamistikku;

Kolmandaks väidab Hispaania, et vaidlustatud kohtuotsuses on õigusnormi rikutud, kuna seal ei ole nõuetekohaselt määratletud võrdlusraamistiku eesmärki ja on valesti tehtud võrdlev hinnang, mida on nõutud apellatsioonimenetluses tehtud kohtuotsuses World Duty Free3 (kohtuasi C-20/15 P ja C-21/15 P);

Neljandaks tähendab viga võrdlusraamistiku koostisosa tuvastamises ka õigusnormi rikkumist tõendamiskoormise määramisel.

____________

1 15. novembri 2018. aasta kohtuotsus World Duty Free Group vs. komisjon (T-219/10 RENV, EU:T:2018:784).

2 ELT 2011, L 7, lk 48.

3 21. detsembri 2016. aasta kohtuotsus komisjon vs. World Duty Free Group jt (C-20/15 P ja C-21/15 P, EU:C:2016:981).