Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 29. janvārī Spānijas Karaliste iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 15. novembra spriedumu lietā T-219/10 RENV World Duty Free Group/Komisija

(Lieta C-64/19 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Spānijas Karaliste (pārstāvis: A. Sampol Pucurull)

Pārējie lietas dalībnieki: World Duty Free Group, S.A., iepriekš – Autogrill España, S.A., un Eiropas Komisija

Personas, kas iestājušās lietā prasītājas prasījumu atbalstam pirmajā instancē: Vācijas Federatīvā Republika un Īrija

Prasījumi

Apmierināt šo apelācijas sūdzību un atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 15. novembra spriedumu lietā T-219/10 RENV World Duty Free Group, S.A./Eiropas Komisija 1 ;

Atcelt apstrīdētā lēmuma 1. panta 1. punktu, ciktāl ar Komisijas Lēmumu 2011/5/EK (2009. gada 28. oktobris) par finanšu nemateriālās vērtības norakstīšanu nodokļu vajadzībām saistībā ar kapitāla daļu iegādi ārvalstīs Nr. C 45/07 (ex. NN 51/07, ex CP 9/07), ko īstenojusi Spānija 2 , tika uzskatīts, ka strīdīgais nodokļu pasākums ir valsts atbalsts, un

Piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzība ir pamatota ar vienu vienīgu apelācijas pamatu pārsūdzētā sprieduma atcelšanai. Spānija apgalvo, ka Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu Savienības tiesību piemērošanā Tiesas statūtu 58. panta izpratnē, kļūdaini interpretējot Līguma 107. panta 1. punktu un, it īpaši, šajā pantā ietverto valsts atbalsta selektivitātes jēdzienu. Šo vienīgo pamatu var sadalīt četrās daļās:

Pirmkārt, Spānija norāda, ka Vispārējā tiesa esot kļūdījusies, nosakot nodokļu pasākumu atsauces ietvarus, kas nesakrītot ar apstrīdētajā lēmumā ietverto;

Otrkārt, Spānija uzskata, ka pārsūdzētajā spriedumā esot pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, nenorādot, ka finanšu nemateriālās vērtības piemērojamais nodokļu režīms veido vispārēja rakstura pasākumu vai savu vai autonomu atsauces ievaru;

Treškārt, Spānija aizstāv nostāju, ka spriedumā arī esot pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, pareizi nenorādot atsauces ietvaru mērķi un nepareizi veicot salīdzinājuma pārbaudi atbilstoši apelācijas kārtībā pieņemtā sprieduma World Duty Free 3 (lietas C-20/15 P un C-21/15 P) prasībām;

Ceturtkārt, kļūda atskaites ietvaru veidojošajā elementa identifikācijā ietverot kļūdu tiesību piemērošanā attiecībā uz pierādīšanas pienākuma sadali.

____________

1 Spriedums, 2018. gada 15. novembris, World Duty Free Group/Komisija (T-219/10 RENV, EU:T:2018:784).

2 OV 2011, L 7, 48. lpp.

3 Spriedums, 2016. gada 21. decembris, Komisija/World Duty Free Group u.c. (C-20/15 P un C-21/15 P, EU:C:2016:981).