Language of document :

Odvolanie podané 29. januára 2019: Španielske kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 15. novembra 2018 vo veci T-219/10 RENV, World Duty Free Group/Komisia

(vec C-64/19 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: M. A. Sampol Pucurull, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastníci konania: World Duty Free Group S.A., predtým Autogrill España, SA a Európska komisia

Vedľajší účastníci, ktorí v prvostupňovom konaní podporovali žalobcu: Spolková republika Nemecko a Írsko

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

vyhovel tomuto odvolaniu a zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018, vydaný vo veci T-219/10 RENV World Duty Free Group, SA/Európska komisia1 ;

zrušil článok 1 ods. 1 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom rozhodnutie Komisie 2011/5/ES z 28. októbra 2009 o odpisovaní finančného goodwillu na daňové účely pri nadobúdaní podielu v zahraničných subjektoch C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) vykonávanom Španielskom2 považuje dotknuté daňové opatrenie za štátnu pomoc, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie sa zakladá na jedinom odvolacom dôvode, ktorý by mal viesť k zrušeniu napadnutého rozsudku. Španielsko tvrdí, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia v zmysle článku 58 Štatútu Súdneho dvora tým, keďže podal nesprávny výklad článku 107 ods. 1 Zmluvy a najmä pojmu selektívnosť štátnej pomoci uvedeného v tomto článku. Tento jediný odvolací dôvod možno rozdeliť na štyri časti:

v prvom rade Španielsko tvrdí, že Všeobecný súd pochybil pri určení referenčného rámca daňového opatrenia, ktorý sa nezhoduje s referenčným rámcom sporného rozhodnutia;

v druhom rade sa Španielsko domnieva, že napadnutý rozsudok je poznačený nesprávnym právnym posúdením, keďže Všeobecný súd v ňom neuviedol, že daňové zaobchádzanie s finančným goodwillom predstavuje opatrenie všeobecnej povahy alebo samostatný referenčný rámec alebo vlastný referenčný rámec;

po tretie Španielsko tvrdí, že rozsudok je tiež poznačený nesprávnym právnym posúdením v tom zmysle, že nesprávne vymedzuje cieľ referenčného rámca a nesprávne pristupuje k porovnávacej skúške požadovanej v súlade s rozsudkom vo veci World Duty Free3 svetovej dane (rozsudok vo veciach C-20/15 P a C-21/15 P);

vo štvrtom rade chyba spočívajúca v identifikácii prvku tvoriaceho súčasť referenčného rámca spôsobuje nesprávne právne posúdenie v oblasti znášania dôkazného bremena.

____________

1     Rozsudok zo 7 novembre 2014, Autogrill España/Komisia (T‑219/10, EU:T:2014:939)

2     Ú. v. EÚ L 7, 2011, .s. 48.

3 Rozsudok z 21. decembra 2016, Komisia/World Duty Free Group a i. (C‑20/15 P a C‑21/15 P, EU:C:2016:981)