Language of document :

Överklagande ingett den 29 januari 2019 av Reino de España av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 15 november 2018 i mål T-219/10 RENV, World Duty Free Group mot kommissionen

(Mål C-61/19 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Reino de España (ombud: A. Sampol Pucurull)

Övrig part i målet: World Duty Free Group, S.A., tidigare Autogrill España, SA, och Europeiska kommissionen

Intervenienter till stöd för sökanden i första instans: Förbundsrepubliken Tyskland och Irland

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

bifalla detta överklagande och upphäva tribunalens dom av den 15 november 2018 i målet T-219/10 RENV World Duty Free Group, S.A./Europeiska kommissionen(1 ),

ogiltigförklara artikel 1.1 i det angripna beslutet, i den del kommissionen i beslut 2011/5/EG av den 28 oktober 2009 om [skattemässig avskrivning av] finansiellt mervärde vid förvärv av betydande aktieinnehav i utländska företag C 45/07 (f.d. NN 51/07, f.d. CP 9/07) som Spanien har genomfört(2 ), fann att den omtvistade åtgärden utgör statligt stöd, och

förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden har till stöd för överklagandet anfört en enda grund. Spanien anser att tribunalen har åsidosatt unionsrätten, i den mening som avses i artikel 58 i domstolens stadga, genom att ha gjort en felaktig tolkning av artikel 107.1 i fördraget och, i synnerhet, av begreppet selektivitet när det gäller de statliga stöd som avses i denna artikel. Denna grund består av fyra delgrunder:

För det första anser Spanien att tribunalen gjorde fel när den fastställde referensramen för den skatterättsliga åtgärden så att den skiljer sig från den i det angripna beslutet.

För det andra anser Spanien att den överklagade domen innebar en felaktig rättstillämpning genom att tribunalen inte fann att den skattemässiga behandlingen av finansiellt mervärde utgjorde en allmän åtgärd eller en fristående eller specifik referensram.

För det tredje har Spanien gjort gällande att domen innebar en felaktig rättstillämpning även genom att syftet med referensramen inte fastställdes på ett korrekt sätt, och den jämförelse som krävs enligt domen World Duty Free(3 ) (dom C-20/15 P och C-21/15 P) genomfördes felaktigt.

För det fjärde medför det felaktiga fastställandet av en av de delar som ingår i referensramen en felaktig rättstillämpning vid fastställandet av bevisbördan.

____________

(1 ) Dom av den 15 november 2018, World Duty Free Group/kommissionen (T-219/10 RENV, EU:T:2018:784).

(2 ) EUT L 7, 2011, s. 48.

(3 ) Dom av den 21 december 2016, kommissionen/World Duty Free Group m.fl. (C-20/15 P och C-21/15 P, EU:C:2016:981).