Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Португалия), постъпило на 28 декември 2018 г. — Rolibérica, Lda/Autoridade para as Condições do Trabalho

(Дело C-834/18)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Страни в главното производство

Жалбоподател: Rolibérica, Lda

Ответник: Autoridade para as Condições do Trabalho

Преюдициален въпрос

Може ли Регламент (ЕО) № 561/20061 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. да се тълкува в смисъл, че задължително периодът на седмична почивка на водачи, осъществяващи автомобилен транспорт на стоки и пътници, трябва да започне и завърши между 00:00 ч. в понеделник и 24:00 ч. в неделя, или напротив може да се ползва изцяло и непрекъснато между всяка отработена седмица?

____________

1 Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета ОВ 2006, L 102, стр. 1, специално издание на български език, глава 5, том 8, стр.214