Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugalsko) dne 28. prosince 2018 – Rolibérica, Lda v. Autoridade para as Condições do Trabalho

(Věc C-834/18)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Rolibérica, Lda

Žalovaný: Autoridade para as Condições do Trabalho

Předběžné otázky

Lze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/20061 ze dne 15. března 2006 vykládat v tom smyslu, že ukládá povinnost zahájit i ukončit týdenní dobu odpočinku řidičů zajišťujících silniční přepravu zboží a cestujících v rámci časového úseku mezi 00:00 hod. v pondělí a 24:00 hod. v neděli, nebo naopak v tom smyslu, že týdenní dobu odpočinku lze čerpat v celém rozsahu a nepřetržitě mezi dvěma pracovními týdny?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. 2006, L 102, s. 1).