Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugali) on esittänyt 28.12.2018 – Rolibérica Lda v. Autoridade para as Condições do Trabalho

(asia C-834/18)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Rolibérica Lda

Vastaaja: Autoridade para as Condições do Trabalho

Ennakkoratkaisukysymys

Voidaanko 15.3.2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 561/20061 tulkita siten, että siinä edellytetään, että tavaroiden ja henkilöiden maantiekuljetuksia suorittavien kuljettajien viikoittaisen lepoajan on alettava ja päätyttävä maanantain klo 0:00 ja sunnuntain klo 24:00 välillä, vai voidaanko se päinvastoin pitää täysimääräisesti ja keskeytyksettä kunkin työviikon välillä?

____________

1 Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta 15.3.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006 (EUVL 2006, L 102, s. 1).