Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 28. decembrī iesniedza Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugāle) – Rolibérica, Lda/Autoridade para as Condições do Trabalho

(Lieta C-834/18)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Pamatlietas puses

Prasītāja: Rolibérica, Lda

Atbildētāja: Autoridade para as Condições do Trabalho

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 561/2006 1 ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to ir noteikts pienākums, ka kravas un pasažieru pārvadājumu transportlīdzekļu vadītāju iknedēļas atpūtas laikposmam ir jāsākas un jābeidzas laikposmā no pirmdienas plkst. 00.00 līdz svētdienas plkst. 24.00 vai arī turpretim iknedēļas atpūtas laikposmu pilnīgi un nepārtraukti var izmantot laikposmā starp divām darba nedēļām?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību     aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV 2006, L 102, 1. lpp.).