Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugalsko) 28. decembra 2018 – Rolibérica, Lda/Autoridade para as Condições do Trabalho

(vec C-834/18)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Rolibérica, Lda

Žalovaný: Autoridade para as Condições do Trabalho

Prejudiciálna otázka

Možno nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 20061 vykladať v tom zmysle, že vyžaduje, aby sa doba týždenného odpočinku vodičov nákladnej a osobnej cestnej dopravy začínala a končila v časovom úseku od 00.00 hod. v pondelok do 24.00 hod. v nedeľu, alebo sa má toto nariadenie naopak vykladať v tom zmysle, že dobu týždenného odpočinku možno čerpať vcelku a bez prerušenia medzi dvoma pracovnými týždňami?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 2006, s. 1).