Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugal) den 28 december 2018 – Rolibérica, Lda mot Autoridade para as Condições do Trabalho

(Mål C-834/18)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Parter i det nationella målet

Klagande: Rolibérica, Lda

Motpart: Autoridade para as Condições do Trabalho

Tolkningsfråga

Ska Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/20061 av den 15 mars 2006 tolkas så, att veckovilan för förare som utför vägtransporter av varor och passagerare ska inledas och avslutas mellan måndag kl 00.00 och söndag kl 24.00, eller tvärtom så, att veckovilan i sin helhet och utan avbrott kan åtnjutas mellan varje arbetad vecka?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 - EUT L 102, 2006, s. 1.