Language of document :

Жалба, подадена на 12 декември 2018 г. от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 3 октомври 2018 г. по дело T-313/17 — Wajos GmbH/ Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

(Дело C-783/18 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството: Wajos GmbH

Искания на жалбоподателя

да се отмени обжалваното решение,

да се осъди Wajos GmbH да заплати направените от EUIPO съдебни разноски.

Основания и основни доводи

Според EUIPO обжалваното решение нарушава член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/20091 . Общият съд е използвал погрешен критерий за преценката на отличителния характер на спорната марка, не е направил проверка на релевантните критерии и е приложил неправилни критерии за проверка.

Освен това обжалваното решение нарушава член 36 и член 53, параграф 1 от Статута на Съда на Европейския съюз, тъй като нито жалбоподателят нито Съдът имат възможност да разберат мотивите, въз основа на които Общият съд е достигнал до изводите си в диспозитива на решението, че формата на спорната марка има „изключителен характер с оглед на обичайното в съответния сектор“.

____________

1 Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).