Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 12. prosince 2018 Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 3. října 2018 ve věci T-783/18, Wajos GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-783/18 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: D. Hanf, zmocněnec)

Další účastnice řízení: Wajos GmbH

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

napadený rozsudek zrušil;

uložil společnosti Wajos GmbH náhradu nákladů řízení, které vynaložil EUIPO.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

EUIPO zastává názor, že napadený rozsudek je v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/20091 . Tribunál použil pro posouzení rozlišovací způsobilosti sporné ochranné známky nesprávné kritérium přezkumu, přezkum relevantních kritérií neprovedl a krom toho použil nesprávná kritéria přezkumu.

Napadený rozsudek je krom toho v rozporu s článkem 36 a čl. 53 odst. 1 statutu Soudního dvora Evropské unie, protože ani navrhovateli, ani Soudnímu dvoru neumožňuje porozumět, z jakých důvodů Tribunál dospěl k závěru, který je pro výrok rozsudku podstatný, že forma sporné ochranné známky má „vzhledem ke zvyklostem daného oboru výjimečnou povahu“.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).