Language of document :

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 12. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 3. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-313/17: Wajos GmbH versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

(kohtuasi C-783/18 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: D. Hanf)

Teine menetlusosaline: Wajos GmbH

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista EUIPO kohtukulud välja Wajos GmbH-lt.

Väited ja peamised argumendid

EUIPO väidab, et vaidlustatud otsus on vastuolus määruse (EÜ) nr 207/20091 artikli 7 lõike 1 punktiga b. Üldkohus eksis vastandatud kaubamärgi eristusvõime hindamisel, jättis kaubamärgi asjakohaste kriteeriumide alusel hindamata ja kohaldas lisaks vääraid hindamiskriteeriume.

Vaidlustatud otsus on vastuolus ka Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikliga 36 ja artikli 53 lõikega 1, kuna see ei võimalda ei hagejal ega Euroopa Kohtul mõista põhjusi, miks Üldkohus asus seisukohale, mis on kõnealuse otsuse resolutsiooni seisukohast määrav, et vaidlusaluse kaubamärgi kuju on „erandlik, silmas pidades asjaomaste sektorite tavasid“.

____________

1  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1).