Language of document :

Valitus, jonka Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto on tehnyt 12.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-313/17, Wajos v. EUIPO, 3.10.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-783/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: D. Hanf)

Muu osapuoli: Wajos GmbH

Vaatimukset

valituksenalainen tuomio on kumottava

Wajos GmbH on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

EUIPO:n mukaan valituksenalaisella tuomiolla rikotaan asetuksen (EY) N:o 207/20091 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Unionin yleinen tuomioistuin on suorittanut virheellisen tutkinnan riidanalaisen merkin erottamiskyvystä, jättänyt tutkimatta kyseisen merkin merkityksellisiin seikkoihin nähden ja lisäksi soveltanut virheellisiä arviointiperusteita.

Valituksenalaisella tuomiolla rikotaan lisäksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 36 ja 53 artiklaa, koska sen perusteella kantaja tai unionin tuomioistuin eivät voi ymmärtää syitä, joiden johdosta unionin yleinen tuomioistuin päätyi kyseisen tuomion tuomiolauselman kannalta olennaiseen johtopäätökseen siitä, että riidanalaisen merkin muoto oli ”luonteeltaan poikkeuslaatuinen kyseisen alan vakiintuneisiin tapoihin nähden”.

____________

1 Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1).