Language of document :

Žalba koju je 12. prosinca 2018. podnio Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 3. listopada 2018. u predmetu T-313/17, Wajos GmbH protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-783/18 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (zastupnik: D. Hanf, punomoćnik)

Druga stranka u postupku: Wajos GmbH

Žalbeni zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu;

društvu Wajos GmbH naloži snošenje EUIPO-ovih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prema EUIPO-ovu mišljenju pobijana presuda protivna je članku 7. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 207/20091 . Opći sud primijenio je pogrešan kriterij za ocjenjivanje razlikovnosti spornog žiga te je propustio ispitati relevantne kriterije, a usto je i naveo pogrešne kriterije za ispitivanje.

Nadalje, pobijana presuda protivna je članku 36. i članku 53. stavku 1. Poslovnika Općeg suda Europske unije jer na temelju nje nije moguće shvatiti na temelju kojih je razloga Opći sud došao do utvrđenja relevantnog za izreku presude da je oblik spornog žiga „s obzirom na poslovnu praksu u tom sektoru neuobičajen”.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)