Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 12. decembrī Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 3. oktobra spriedumu lietā T-313/17 Wajos GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

(Lieta C-783/18 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvis: D. Hanf)

Otra lietas dalībniece: Wajos GmbH

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

piespriest Wajos GmbH atlīdzināt EUIPO tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

EUIPO uzskata, ka ar pārsūdzēto spriedumu ir pārkāpts Regulas Nr. 207/2009 1 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Vispārējā tiesa, izvērtējot strīdus preču zīmes atšķirtspēju, esot piemērojusi nepareizu testu, neesot veikusi pārbaudi saskaņā ar atbilstošajiem kritērijiem un esot balstījusies uz kļūdainiem pārbaudes kritērijiem.

Ar pārsūdzēto spriedumu turklāt esot pārkāpts Eiropas Savienības Tiesas statūtu 36. pants un 53. panta pirmā daļa, jo tas neļaujot nedz apelācijas sūdzības iesniedzējai, nedz Tiesai saprast, kādu iemeslu dēļ Vispārējā tiesa ir izdarījusi secinājumu, kuram esot izšķiroša nozīme saistībā ar rezolutīvo daļu, proti, ka strīdus preču zīmes forma “ir ārkārtīgi neparasta, ņemot vērā attiecīgās nozares praksi”.

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Kopienas preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.).