Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 3 października 2018 r. w sprawie T-313/17, Wajos GmbH / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 12 grudnia 2018 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

(Sprawa C-783/18 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Hanf, pełnomocnik)

Druga strona postępowania: Wajos GmbH

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie zaskarżonego wyroku

obciążenie Wajos GmbH kosztami poniesionymi przez EUIPO.

Zarzuty i główne argumenty

Zaskarżony wyrok narusza zdaniem EUIPO art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/20091 . Sąd przy ocenie charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego zastosował błędne przesłanki badania, pominął zbadanie istotnych kryteriów i ponadto oparł się na błędnych kryteriach badania.

Zaskarżony wyrok narusza poza tym art. 36 i art. 56 ust. 1 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdyż nie pozwala on ani wnoszącemu odwołanie, ani Trybunałowi na zrozumienie, z jakich powodów Sąd dokonał ustalenia, istotnego dla sentencji wyroku, że sporny znak towarowy cechuje się postacią o „wyjątkowym charakterze w świetle zwyczajów panujących w rozpatrywanym sektorze”.

____________

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).