Language of document :

Odvolanie podané 12. decembra 2018: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 3. októbra 2018 vo veci T-313/17, Wajos GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-783/18 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Hanf, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania: Wajos GmbH

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

uložil spoločnosti Wajos GmbH povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil EUIPO.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

EUIPO zastáva názor, že napadnutý rozsudok porušuje článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/20091 . Všeobecný súd stanovil na účely posúdenia rozlišovacej spôsobilosti spornej ochrannej známky nesprávne kritériá preskúmania, opomenul vykonať preskúmanie relevantných kritérií a navyše uplatnil nesprávne kritériá preskúmania.

Napadnutý rozsudok okrem toho porušuje článok 36 a článok 53 prvý odsek Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, keďže odvolateľovi ani Súdnemu dvoru neumožňuje porozumieť, z akých dôvodov Všeobecný súd dospel k záveru, ktorý je pre výrok rozsudku podstatný, že forma spornej ochrannej známky má „vzhľadom na zvyklosti v sektore výnimočný charakter“.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).