Language of document :

Överklagande ingett av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 3 oktober 2018 i mål T-313/17, Wajos GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet ingett den 12 december 2018

(Mål C-783/18)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (Ombud: D. Hanf)

Övrig part i målet: Wajos GmbH

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

förplikta Wajos GmbH att ersätta de rättegångskostander som uppkommit för EUIPO.

Grunder och huvudargument

Den överklagade domen innebär enligt EUIPO:s uppfattning ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/20091 . Tribunalen tillämpade en felaktig bedömningsgrund vid prövningen av det omtvistade varumärkets särskiljningsförmåga, prövade inte varumärket mot de relevanta kriterierna och använde oriktiga bedömningskriterier.

Den överklagade domen innebär även ett åsidosättande av artiklarna 36 och 53 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol såtillvida att det inte är möjligt för klaganden eller domstolen att förstå varför tribunalen kom till den för domslutet nödvändiga slutsatsen att det omtvistade varumärkets form var ”ovanlig mot bakgrund av sedvänjorna i de berörda branscherna”.

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken , EUT L 78, 2009, s. 1