Language of document :

Odvolanie podané 25. januára 2019: World Duty Free Group S.A., predtým Autogrill España, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 15. novembra 2018 vo veci T-219/10 RENV, World Duty Free Group/Komisia

(vec C-51/19 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: World Duty Free Group S.A., predtým Autogrill España, SA (v zastúpení: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, a A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Vedľajší účastníci, ktorí v prvostupňovom konaní podporovali žalobkyňu: Španielske kráľovstvo, Spolková republika Nemecko a Írsko

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018,

vyhovieť žalobe o neplatnosť a definitívne zrušiť napadnuté rozhodnutie a

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Dňa 15. novembra 2018 Všeobecný súd vydal rozsudok vo veci T-219/10 RENV, World Duty Free Group, S.A./Európska komisia1 , proti ktorému bolo podané toto odvolanie. Uvedeným rozsudkom bola zamietnutá žaloba žalobkyne proti rozhodnutiu Komisie z 28. októbra 20092 o „finančnom goodwille“ upravenom v článku 12 ods. 5 španielskeho zákona o dani z príjmov právnických osôb.

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza jediný odvolací dôvod týkajúci sa nesprávneho právneho posúdenia, ktoré mal Všeobecný súd vykonať v napadnutom rozsudku pri výklade článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vo vzťahu k pojmu „selektivita“.

V odvolaní sa predovšetkým uvádza, že Všeobecný súd sa v napadnutom rozsudku dopustil nesprávneho posúdenia

-    pri vymedzení referenčného systému v prvej etape posudzovania selektivity,

-    pri určovaní cieľa, na ktorého základe porovnával viaceré skutkové a právne prípady v druhej etape posudzovania selektivity,

-    v dôsledku toho aj pri rozhodovaní, komu prináleží dôkazné bremeno a pri uplatňovaní zásady proporcionality,

-    subsidiárne, pri svojej analýze vzťahujúcej sa k údajnej neexistencii dôkazov príčinnej súvislosti medzi nemožnosťou podniku vykonávať fúzie v zahraničí a nadobudnutím podielov v zahraničných podnikoch a

-    subsidiárne tým, že nepripustil oddeliteľnosť opatrenia v závislosti od kontrolného podielu.

-    Napadnutý rozsudok nielenže obsahuje právne nesprávne odôvodnenie, ale v niektorých z uvedených bodov nahrádza odôvodnenie rozhodnutia vlastným a odlišným odôvodnením, čiže sa vyznačuje nesprávnym právnym posúdením aj v ďalších aspektoch.

____________

1 Rozsudok z 15. novembra 2018, World Duty Free Group/Komisia (T-219/10 RENV, EU:T:2018:784).

2 Rozhodnutie Komisie 2011/5/ES z 28. októbra 2009 o odpisovaní finančného goodwillu na daňové účely pri nadobúdaní podielu v zahraničných subjektoch C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) vykonávanom Španielskom (Ú. v. EÚ L 7, 2011, s. 48).