Language of document :

Жалба, подадена на 25 януари 2019 г. от Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 15 ноември 2018 г. по дело T-406/11, Prosegur Compañía de Seguridad/Комисия

(Дело C-55/19 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (представители: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero и A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени решение на Общия съд от 15 ноември 2018 г.;

да се уважи жалбата за отмяна и са се отмени окончателно обжалваното решение и

да се осъди Европейската комисия да плати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

На 15 ноември 2018 г. Общият съд постановява решение по дело T-406/11, Prosegur Compañía de Seguridad, S.A./Комисия1 , срещу което е насочена настоящата жалба. С решението се отхвърля жалбата на жалбоподателя срещу решение на Комисията от 12 януари 2011 година2 , относно „финансовата репутация“, уредена в член 12, параграф 5 от испанския Impuesto sobre Sociedades [Закон за корпоративния данък].

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква едно единствено основание, което е грешки при прилагане на правото при тълкуването на член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с понятието за „избирателност“.

По-специално в жалбата се твърди, че обжалваното съдебно решение е опорочено от грешки при прилагане на правото:

при определянето на референтната система на първия етап от анализа на избирателността;

при определянето на целта, изхождайки от която се сравняват различните фактически и правни положения на втория етап от анализа на избирателността;

в резултат от гореизложеното е допусната грешка и при определянето на тежестта на доказване, както и при прилагането на принципа на пропорционалност;

при условията на евентуалност, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото в анализа си относно твърдяната липса на доказателства за причинно-следствената връзка между невъзможността дружествата да се слеят в чужбина и придобиването на дялови участия в чужбина и

при условията на евентуалност, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е отхвърлил възможността за разделяне на мярката в зависимост от процента на контрол.

Освен това съдебното решение съдържа неправилни от юридическа гледна точка мотиви, като в много отношения Общият съд замества доводите на обжалваното решение със свои, като по този начин допуска допълнителни грешки при прилагане на правото.

____________

1 Решение от 15 ноември 2018 г., Prosegur Compañía de Seguridad/Комисия (T-406/11, непубликувано, EU:T:2018:793).

2 Решение на Комисията 2011/282/ЕС от 12 януари 2011 година относно данъчната амортизация на финансовата репутация за придобиване на дялови участия в чуждестранни дружества № C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), приведен[а] в действие от Испания (ОВ L 135, 2011 г., стр. 1).